🍫എന്റെ പൊന്നോ, ഓവൻ വേണ്ട എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാകാം ഈ, dessert,#Rinuskitchen,|#Shortvideo, #Shorts,

#Rinuskitchen chocolate dessert ingredients 👇 chocolate biscuits -2 packet butter -3 tbsp whipped topping mix(whipping cream powder )-40 g milk -120 g source

View More 🍫എന്റെ പൊന്നോ, ഓവൻ വേണ്ട എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാകാം ഈ, dessert,#Rinuskitchen,|#Shortvideo, #Shorts,